Hachi no eki Christmas Concert 12/17

December 17 (Sun) from 1:30pm at Hachi no eki Hifumi Apiary (515 Yawata, Tateyama-city). Admission : ¥2,000.
Musicians : Keiko Kurihara (soprano), Yoshikazu Kurihara (Baritone), Hiromi Okabe (piano). For more info, contact Hachi no eki Hifumi Apiary 0120-123-832